Oppimisen tuki‎ > ‎

Kolmiportainen tuki

Tuen kolmiportaisuus: kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Koulunkäynnin tuen tarve voi nousta monesta syystä. Oppilaalla voi olla esimerkiksi oppimisen vaikeuksia, koulumotivaatio-ongelmia tai käytöksen muuttumista. Oppilaalle suunnattava tuki muodostuu perusopetuslain (2010) mukaisesti kolmeen portaaseen, yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen.YLEINEN TUKI

Jokaiselle oppilaalle suunnatulla tuella tarkoitetaan kaikkea koulussa tapahtuvaa lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä oppimista tukevaa toimintaa.

Yleinen tuki on mm. kodin ja koulun yhteistyötä, joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetusta, tukiopetusta, opetuksen eriyttämistä, kerhotoimintaa, lukuryhmät, erityisopetusta, ilta- ja aamupäivätoimintaa.

Tärkeä osa jokaiselle oppilaalle kohdennettua yleistä tukea on työrauha, hyvä ilmapiiri, onnistunut oppilaan kohtaaminen ja ristiriitatilanteiden kohtaaminen.

Jos yleinen tuki ei riitä, tehdään jotakin toisin: vähän joustavampaa, yksilöllisempää, seurataan tiiviisti ja arvioidaan. 

TEHOSTETTU TUKI

Tehostetulla tuella tarkoitetaan ennalta ehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti. Tuki on suunnitelmallista, säännöllistä ja pidempikestoista.

Tehostettua tukea tarvitseville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma vanhempien ja opettajien yhteistyönä, mukana voi olla muitakin yhteistyötahoja.

Jos tehostettu tuki ei riitä, tehdään enemmän toisin: vielä joustavampaa, yksilöllisempää, jälleen tiivis seuranta ja arvio.ERITYINEN TUKI

Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tehdään intensiivisesti toisin niin kauan kuin on tarve: joustavaa, yksilöllistä, tiivis seuranta ja arvio. 

Laaditaan pedagoginen selvitys ja tehdään erityisen tuen päätös. Siinä selvitetään, mitä lisätukea oppilas tarvitsee (tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, apuvälineet, koulukuljetus).